Evropská komise se snaží omezit základní svobody evropských občanů, aby bojovala proti disentu, a zavádí kontroly svobody slova a svědomí, které mohou znemožnit jakýkoli protest proti takovému bezpráví. Činí tak pod záminkou boje proti nenávistným projevům a trestným činům z nenávisti tím, že zavádí novou společnou oblast trestných činů – nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti založené na umělých a svévolných kritériích, jako je ,,genderová identita“.

 

Nový ideologizovaný dokument vychází z Istanbulské úmluvy a pod záminkou boje proti násilí zavádí do právního systému signatářských států koncept genderu, podle něhož jsou feminita a maskulinita arbitrárními otázkami. Podle Úmluvy by pohlaví mělo být nakonec považováno za proměnlivou kategorii, která závisí na subjektivních pocitech jednotlivce.

I Istanbulská úmluva je ideologizovaný dokument, který je v rozporu s mnoha základními zákony členských států. Jeho ustanovení jsou rovněž v rozporu s článkem 48 polské ústavy, který zaručuje rodičům „právo vychovávat své děti v souladu s vlastním přesvědčením“. Země jako Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Litva a Lotyšsko dokument nepodepsaly. Bulharský ústavní soud formálně prohlásil úmluvu za protiústavní, zatímco polský soud právě zkoumá její soulad se základním zákonem.

Rámcování „genderu“ jako sociální konstrukce (pohlaví) vede k relativizaci biologického pohlaví. Pokud společnost ztratí schopnost rozlišovat mezi ženami a muži, stane se boj proti násilí na ženách nevymahatelnou povinností.

zní rozsudek bulharského soudu.

Směrnice Evropské unie, kterou se provádí Istanbulská úmluva, podléhá řádnému legislativnímu postupu. To znamená, že členské státy jsou zbaveny práva veta. Jedná se o pokus zavést úmluvu v zemích EU oklikou přes demokratickou cestu. S tím nesouhlasíme!

Evropská komise schválila návrh směrnice, která pracuje s vágními pojmy umožňujícími libovolný výklad. V samotném návrhu dokumentu se uvádí, že jeho cílem je bojovat proti údajnému problému „podněcování k násilí a nenávisti na základě metrického nebo sociokulturního pohlaví, zejména misogynního podněcování k nenávisti nebo násilí, na internetu, tato směrnice stanoví minimální normy týkající se definice trestného činu tohoto typu kyberšikany a sankcí za něj“. Evropská unie se v souladu s genderovou ideologií snaží uměle zavést rozdělení na „metrické“ a „sociokulturní“ pohlaví. Připomeňme si, že gender je entita dostatečně ostrá a jasná, snaha o zavádění ideologických pojmů do právního řádu jen poškodí občany členských států a normy svobody slova a svědomí.

Nedovolme cenzuru!

Evropská unie se snaží svým členům vnutit zavedení nové oblasti trestní odpovědnosti, která bude de facto útokem na občanské svobody zaručené nejen jejich ústavami, ale také Listinou základních práv EU a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Eurokraté chtějí donutit členské státy, aby zavedly systém trestů za „nenávistné projevy“ a „zločiny z nenávisti“.

Jaké svobody jsou v sázce?

Svoboda projevu

Svoboda shromažďování

Svoboda náboženského vyznání

Svoboda svědomí

Chtějí nám vzít svobodu a zakázat nám protestovat.

S tím nesouhlasíme!

Pojem „nenávistný projev“ je právnímu řádu mnoha členských států EU cizí. Jak ukazují příklady západních zemí, jedná se o souhrnný termín, který se používá k ucpání úst těm, kdo nesdílejí levicově-liberální vizi Evropy. To má za následek jejich vyloučení z veřejné diskuse.

V současné době je svoboda projevu omezována pod záminkou boje proti „nenávistným projevům“ v následujících případech. A zítra?

V roce 2004 byl švédský pastor Ake Green odsouzen soudem k jednomu měsíci vězení za kázání, v němž kritizoval sexuální nemorálnost v souladu s principy své církve. Odsouzení bylo po odvolání zrušeno

V lednu 2022 začal soudní proces s bývalou finskou ministryní vnitra Päivii Marii Räsänen, která byla obviněna z „nenávistných projevů“, jichž se měla dopustit citací pasáže z Písma týkající se přístupu křesťanského učení k homosexuálním praktikám.

 Z podněcování k nenávisti byl v roce 2021 obviněn také páter profesor Dariusz Oko, který v německém vědeckém časopise Theologisches publikoval text o problému pedofilie v katolické církvi. Polský duchovní v něm označil homosexuální lobby, která se podílí na krytí pedofilie, za „parazita“ církve, což německý soud označil za „nenávistný projev“. Za kritiku pedofilie byl původně odsouzen k pokutě 4 800 eur, ale soud nakonec akademika neuznal vinným.

Michael Hess, politik Švédské demokratické strany, byl soudem pokutován za „nenávistné projevy“. Případ se odehrál v roce 2014 po zveřejnění jeho komentáře v novinách o znásilňování žen na káhirském náměstí Tahrír. Hess napsal, že „souvislost mezi znásilněními ve Švédsku a počtem migrantů ze zemí Blízkého východu a severní Afriky je velmi zřejmá“. V květnu 2015 odvolací soud rozsudek zrušil.

Postavte se s námi na obranu svobody svědomí, slova a projevu, než nám je vezme nová totalita. Podepište petici Radě Evropské unie!

V zájmu ochrany základních hodnot demokratické společnosti, jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování a svoboda svědomí, se obracíme na Radu Evropské unie a vyzýváme ji, aby odmítla ideologický dokument, který může být použit k boji proti politickým oponentům.

Vážení členové Rady,

jako zastánci svobody a svobodné výměny myšlenek jsme znepokojeni návrhem směrnice se zvráceným názvem: „o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“.

Tento dokument je pokusem o implementaci předpokladů ideologizované Istanbulské úmluvy, která nemá demokratickou podporu řady evropských zemí. Snaha o provádění jeho ustanovení na úrovni EU je útokem na evropskou demokracii.

Cílem směrnice je zavést do právního řádu členských států novou společnou oblast trestné činnosti, kterou má být trestný čin „nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti“.

Obsah dokumentu dále naznačuje další skrytý cíl tohoto nařízení. Provedení iniciativy navržené Evropskou komisí by vedlo ke skutečnému ohrožení hodnot, jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda svědomí a svoboda náboženského vyznání, které jsou zaručeny ústavami členských států a navíc Listinou základních práv EU a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jež jsou hlavními pilíři ochrany základních práv v Evropské unii.

To je v rozporu se zásadou subsidiarity, neboť v členských státech Společenství již existují odpovídající právní předpisy pro boj proti podpoře nenávisti.

Na příkladu zemí, které přijaly právní předpisy pro „boj proti nenávistným projevům“, vidíme, že se jedná o vážné ohrožení svobody projevu v celé Evropské unii, což dokazují četná zneužití u obecných soudů v mnoha zemích, například ve Švédsku a Německu.

V samotném dokumentu se uvádí, že důležitým referenčním bodem pro jeho vytvoření byla Istanbulská úmluva, která je kontroverzním dokumentem.

Úmluva, která se nesetkala se souhlasem řady členských států, by neměla být protlačena zadními vrátky evropských institucí, a takto by měl být chápán ideologizovaný dokument, který probíhá řádnou procedurou, jež znemožňuje suverénním členským státům použít právo veta.

Nesouhlasíme se snahou implementovat ideologizovanou směrnici do práva EU.

Nesouhlasíme ani s omezováním svobody projevu a budováním zpolitizovaného právního systému, jehož cílem je eliminovat názory odlišné od levicově-liberálního hlavního proudu.

Žádáme, aby byla navrhovaná směrnice zamítnuta.

Občané Evropské unie